فرم ثبت شکایت

1. مشخصات شاکی
نام/سازمان   آدرس
شهر/کدپستی  
شماره دورنگار شماره تلفن    
مشخصات شخصی که از طرفی شاکی اقدام می کند
شخصی که با وی تماس گرفته می شود
2- شرح محصول
شماره مرجع محصول/سفارش در صورت اطلاع
3- مشکل بوجود آمده
تاریخ اعلام شکایت ساعت تاریخ وقوع مشکل
شرح
4- ذکر راه حل پیشنهادی شاکی(در صورت ارائه)