فرم درخواست متقاضی کار

مشخصات
فردی
نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد
جنسیت شماره شناسنامه محل صدور محل تولد
ملیت دین
تحصیلات مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سال های تحصیل نام موسسه آموزشی شهر کشور
دوره های آموزشی نام دوره مدرک مدت دوره سازمان برگزار کننده شهر/کشور
نظام وظیفه

چنانچه از معافیت پزشکی و یا غیرپزشکی استفاده می نمائید مورد آن را توضیح دهید:
زبان خارجی نام زبان سطح
ضعیف متوسط خوب عالی
تجارب و سوابق کاری نام شرکت سال های خدمت آخرین سمت آخرین حقوق پایه دلیل ترک خدمت
*در صورت نیاز رزومه خود را ضمیمه کنید
وضعیت تکفل و افراد تحت تکفل نام و نام خانوادگی نسبت تاریخ تولد شماره شناسنامه و محل صدور تحصیلات
نشانی منزل تلفن منزل
تلفن همراه
معرف (لطفا سه نفر از آشنایان
خود را که با آنها نسبت فامیلی
ندارید به عنوان معرف اعلام نمائید)
نام و نام خانوادگی شغل تلفن نشانی
در مواقع ضروری از طریق چه شخصی
می توان به شما دسترسی پیدا کرد؟
نام و نام خانوادگی نسبت تلفن نشانی
چنانچه خویشان یا دوستان شما در این
شرکت کار می کنند با ذکر نسبت نام ببرید
نام و نام خانوادگی نسبت
شغل مورد درخواست حقوق درخواستی (ریال)
اگر از لحاظ سلامتی مشکل دارید مرقوم فرمائید.
چنانچه محکومیت کیفری داشته اید مرقوم فرمائید.
آیا آمادگی اعزام به ماموریت های خارج از محل خدمت را دارید؟
در صورت توافق به همکاری از چه تاریخی آماده کار می باشید؟