خط مشی

«مجتمع پتروصنعت گامرون» یکی از اثرگذارترین تولیدکنندگان فرمالین و هگزامین در کشور، به منظور بقاء و توسعه پایدار، خود را ملزم به جلب رضايت مشتريان داخلي و خارجي دانسته و با توجه به ماهيت و وسعت اثرات زيست محيطي و ريسك‌هاي ايمني و بهداشتي فرآيندها و فعاليتهاي خود، در جهت پيشگيري از آلودگي و خطرات محيط كار و احترام به خواسته هاي قانوني جامعه گام بر ميدارد.
«مجتمع پتروصنعت گامرون» سيستم مديريت كيفيت، زيست محيطي، ايمني و بهداشت شغلي را مطابق با الزامات و خواسته هاي استاندارد:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007,
ISO/TS29001:2010, ISO 10002:2014, ISO 10004:2012
اجرا و خود را ملزم به بهبود مستمر آن مي‌داند و براي تامين الزامات فوق، جهت گيريها و راهبردهاي خود را بر اساس محورهاي ذيل بنا نهاده است:

1) بهبود مستمر فرآیندها و ارتقاء اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان.
2) تلاش در جهت پیشگیری از آلودگی، کاهش ضایعات، عوامل زیان آور محیط کار و بهینه سازی مصرف انرژی.
3) بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به منظور کنترل، پیشگیری و کاهش ریسک‌های شغلی.
4) ایجاد، گسترش و حمایت از طرح‌ های تحقیقاتی دانش بنیان و توسعه‌ ای کارکنان در جهت شکوفایی خلاقیت سرمایه انسانی.
5) تلاش در جهت افزایش رفاه کارکنان و رضایتمندی شغلی ایشان.
6) افزایش رضایت مشتریان از طریق رسیدگی به شکایات.

رعايت الزامات سيستم مديريت كيفيت، زيست محيطي، ايمني و بهداشت شغلي و روشهاي اجرايي مرتبط، در تمامي فعاليتهاي مديران و كاركنان حائز اهميت بوده و بايد در فعاليتهاي آنان به طور مستمر به كار گرفته شود. حصول اطمينان از راهبری سيستم مديريت یکپارچه (IMS) و گزارش دهي منظم از عملكرد آن تحت نظارت و به مسئولیت واحدهای ذیربط ميباشد.
اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این خط مشی پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران انتظار دارم ضمن درک صریح و عمل صحیح به آن، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواستههای استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه تلاش نموده و جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.
مدیرعامل
قادر نبوی علمداری