آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  شرح وظایف و فعالیتهای واحد آزمایشگاه

آزمایشگاه در حقیقت بازوی اصلی بهره برداری برای تولید است و از طرف دیگر فرآیند نیز وظایف بلند مدت خود برای بهینه سازی واحد را با کمک آزمایشگاه به انجام می رساند.

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت مجتمع پتروصنعت گامرون بصورت یک واحد مستقل و زیر نظر مدیریت ارشد سازماندهی شده است و وظیفه انجام آزمایش‌های مختلف محصولات فرمالین و هگزامین را به صورت روتین و غیر روتین بر عهده دارد. علاوه بر این، به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد برای آزمونهای فرمالین و هگزامین فعالیت نموده و وظیفه شناسایی و تائید کیفیت این محصولات را در گلوگاه تجاری کشور (اسکله شهید رجائی) و در سایر مراکز استان با نظارت سازمان ملی استاندارد عهده دار است. 


دامنه خدمات و فعالیت­های جاری آزمایشگاه مجتمع پتروصنعت گامرون 

 • انجام آزمون های کنترل کیفیت فرآورده های تولیدی مطابق با روشهای استاندارد ملی و بین المللی
 • کنترل کیفی و ارائه تائیدیه مشخصات کیفی فرآورده ها جهت فروش و صادرات محصول
 • بررسي مطابقت فرآورده های تولیدی با استانداردهای بین المللی و ارائه تائیدیه در حین تولید
 • بررسی مطابقت ویژگی های نمونه های ارسالی از سازمان ملی استاندارد استان و اسکله شهید رجائی با استانداردهای ملی و بین المللی فرمالین و هگزامین(تعیین ماهیت و ویژگی ها)
 •  


فرآورده های قابل آزمون در آزمایشگاه مجتمع پتروصنعت گامرون


 • فرمالین
 • هگزامین
 • آب
 • گازوئیل
 • متانول
 • رزین های UF & UFC