پیام مدیریت

خدای دانا وتوانا را ممنون وسپاسگزاریم برای اعطای فرصت حضور در عرصه پتروشیمی و تامین نیاز مواد اولیه صنایع مختلف کشور. بی شک نقش آفرینی در راه اعتلای میهن عزیزمان در برهه ای از تاریخ که نیاز به همت مضاعف وتولید ملی بیشتر از گذشته مشهود و ملموس است از الطافی است که پروردگار عالم نصیب مجتمع پترو صنعت گامرون نموده است.

آنچه مسلم است یکی از ارکان توسعه و رشد اقتصادی هر کشور عنایت ویژه به تولید داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی است و این مجتمع در این راستا و بمنظور نیل به آرمان واهداف عالی ، كسب موفقيتهای همه جانبه و فراگیر، ارزش آفرینی و ایفای نقش موثر در اقتصاد ملی، مصمم به بکارگیری راهبردهای مناسب وبهره برداری ازنوعي برنامه ريزي است كه آينده نگر و محيط گرا باشد و از سویی ضمن نگرش جامع به چشم اندازصنعت و با هدف حضور مفید و مستمر در بازار هدف، برنامه ها به گونه ای تدوین گردیده که ضمن رعایت استانداردهای کیفی، به حقوق مصرف کنندگان، رضایت مشتریان و منافع سایر تولید کنندگان نیز توجه کافی شود و از سوی دیگر، نوآوری، تحقیق پایدار و توسعه مستمر یک اولویت مهم قلمداد میگردد.

حصول این مهم هرگز میسر نبود مگر با بهره برداری بهینه از پتانسیل ها، مزیت های نسبی و فرصت های موجود ونیز بهره مندی از منابع وسرمایه های انسانی متخصص و متعهد که درانجام مطلوب مأموریت های سازمانی نقش اساسی و ارزنده ای داشته اند.

اعتقاد و باور راسخ این مجتمع بر ادامه این مسیر با اقتدار و اثربخشی بیش از پیش بوده و به پشتوانه دانش فنی روز، منابع انسانی متخصص و تجهیزات کارآمد، سعی در تحقق اهداف ملی و حضور مفید وموثر در عرصه تولید و چرخه فعالیت های مرتبط داشته و امید دارد در انجام وظیفه ذاتی خود همواره موفق تر از گذشته باشد.